About Us

บริษัทที่มีความพร้อมด้านบริการโดยมีความเชี่ยวชาญในการสรรหา
พนักงาน การบริหารจัดการ การบริการในงานด้านต่างๆ
เราพัฒนาธุรกิจด้วยการใช้โปรแกรมการทำงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและลดค่าใช้จ่าย
ในการทำงานจึงทำให้เรามีความพร้อมเพื่อให้บริการงานด้านต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสิทธิภาพการทำงาน

Our service

อินโนเวชั่น มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านงาน บริการ

บริษัท อินโนเวชั่น เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีประสบการณ์ในการทำงานให้กับองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
นอกเหนือจากนี้บริษัทยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งดำเนินการโดยทีมที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการผู้มากด้วยองค์ความรู้ทั้งยังมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานที่สามารถร่วมกันคิดและบริหารจัดการ รวมถึงสามารถช่วยพัฒนาดัชนีวัดความสำเร็จทางธุรกิจ รวมถึงแนวทางความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้านเพื่อการสร้างรูปแบบการปฎิบัติงานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าประสงค์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคธุรกิจเพื่อให้พร้อมที่จะแข่งขันเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
และด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีนั้นส่งผลให้องค์กรของเราถูกขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงดำเนินการภายใต้ ปณิธานอันแรงกล้าที่มุ่งมั่นพัฒนาคน พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรโดยมีเป้าหมายหลักที่สำคัญ คือการส่งมอบคุณค่าของงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าส่งผลให้บริษัทฯเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้ดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้วยดีตลอดมา

Why choose us

icon-findv1

เลือกบุคลากรได้รวดเร็ว

ดำเนินการจัดหาบุคลากร พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพ และฝึกอบรมบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมเข้า ปฏิบัติงานได้ในทันที
icon-peoplebestv1

คุณภาพของงานที่ดี

พนักงานและบุคลากรจะมีประสบการณ์จากการทำงานที่เฉพาะด้านและสามารถปฏิบัติงานตามที่มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
icon-teamqulityv1

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ทีมงานมืออาชีพที่เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่คอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ พร้อมสนับสนุนการดำเนินการในด้านงาน HR ให้แก่องค์กร
icon-knowhowv1

องค์ความรู้

องค์ความรู้ และประสบการณที่เราได้เกิดเป็นแนวทางในการวางกรอบการปฎิบัติงานที่สร้างผลสำเร็จอันเป็นเลิศ ทำให้เราบริการลูกค้าได้แบบครบวงจร

Milestone

กว่า 20 ปีที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านบุคากร
ทำให้เรามีประสบการณ์ในการจัดหาและบริหารงานบุคคลให้กับลูกค้า

ปัจจุบัน

บริษัท อินโนเวชั่น เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรในด้านการบริหารบุคลากรและอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจุบันเรามีพนักงานมากกว่า 3,000 คน ซึ่งครอบคลุมในทุกประเภทธุรกิจ โดยให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 300 บริษัทในประเทศไทย

2564

ได้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงขยายขอบเขตบริการด้วยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการบุคลากรให้กับลูกค้า (outsourcing service)

2563

บริษัท วัน สต๊อป เอ๊กซ์เพรส จำกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินโนเวชั่น เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดโดยมีการเพิ่มทุนในการจดทะเบียนพร้อมทั้ง ย้ายสำนักงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

2563

บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท อินโนเวชั่น เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด อย่างเป็นทางการ และเริ่มให้บริการพนักงานสัญญาจ้าง (Temporary Staff) ในกลุ่มสำนักงานเป็นบริษัทกลุ่มแรกๆ ของประเทศไทย โดย มีวัตถุประสงค์สำคัญ ในการเพิ่มศักยภาพของคู่ค้าทางธุรกิจ

2552

บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท วัน สต๊อป เอ๊กซ์เพรส จำกัด

Vision

มุ่งมั่นพัฒนาคน พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กร โดยเป้าหมายหลักที่สำคัญ คือการส่งมอบคุณค่าของงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนในการจัดการ ด้วยบุคลากรที่เปี่ยมคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Mission

1.มุ่งมั่นพัฒนาคน พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กร
2.การส่งมอบคุณค่าของงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
3.สร้างองค์กรและทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนในการจัดการ
4.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

PoIicy

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคน พัฒนาระบบการทำงาน พัฒนาองค์กร เพื่อส่งมอบการบริการทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ให้แก่คู่ค้าของบริษัท ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและยังมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงานของพนักงาน

iocnDevelopment-and-Learning

Development and Learning

เปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กับตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง
icon-Customer-Centric

Customer Centric

มีจิตใจการให้บริการ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในความสำเร็จลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง
iocn-Competitive

Competitive advantage

สร้างความสามารถในการแข่งขัน
iocn-Cost-reduction

Cost reduction

ควบคุมต้นทุนในการจัดการ
iocn-Standard

Standard

สร้างมาตรฐานของบุคลากร

Corporate Culture (วัฒนธรรมองค์กร)

iocn-Novel

Novel

สร้างความแปลกใหม่ที่มีคุณค่า
iocn-Solution

Solution

เพิ่มทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
iocn-value

Value

สร้างคุณค่าในการบริการ
iocn-arts

Arts

ออกแบบการบริการด้วยนวัฒกรรมใหม่
iocn-Invention

Invention

ประดิษฐ์เครื่องมือในการทำงานเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น
iocn-Optimization

Optimization

การเพิ่มประสิทธิภาพงานที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น